Het Interparlementair Koninkrijksoverleg (IPKO), het overleg tussen de parlementen van de landen van het Koninkrijk, vindt in beginsel tweemaal per jaar plaats. In januari vindt het overleg in één van de Caribische landen van het Koninkrijk plaats, in juni wordt de bijeenkomst in Nederland (Den Haag) georganiseerd. Tot 7 januari 2006 werd deze bijeenkomst Contactplan genoemd. Van 2006 tot 2010 was de naam van de bijeenkomst Parlementair Overleg Koninkrijksrelaties (POK).

Het IPKO is bedoeld als instrument voor directe communicatie en persoonlijke ontmoetingen tussen de leden van de parlementen in het Koninkrijk. Het is de bedoeling via uitwisseling van informatie en standpunten en door persoonlijk overleg over tal van onderwerpen die de landen aangaan, tot meer onderling begrip te komen. Met de "landen" wordt bedoeld Nederland (delegatie bestaande uit leden van de Eerste en de Tweede Kamer), Aruba, Curaçao en Sint Maarten. In de tussentijd zijn er onder andere contacten via videoconference.
 

Aan het einde van ieder IPKO-overleg wordt een afsprakenlijst vastgesteld en ondertekend door de delegatievoorzitters. Gedurende het jaar wordt de uitvoering van de gemaakte afspraken door de delegatieleiders van de vier landen gemonitord.

Het eerste Contactplan dateert al uit 1970 met als partners Nederland, de Nederlandse Antillen en Suriname. Na 1975, het jaar waarin Suriname onafhankelijk werd, vonden de ontmoetingen tussen Nederland en de Nederlandse Antillen plaats. In 1986, het jaar waarin Aruba de Status Aparte kreeg, is het aantal partners weer op drie gekomen.

Het Interparlementair Koninkrijksoverleg (IPKO)