Presentatie inzake voorstellen tot sanering bij de Sociale Verzekeringsbank

Tijdens een bijeenkomst in de Staten vandaag, maandag 12 oktober 2015, gaven twee beleidsmedewerkers van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) – na een korte inleiding door Minister van Volksgezondheid Schwengle - een presentatie over de (financiële) stand van zaken bij de SVB.

Er werd allereerst een uitleg gegeven over het ontstaan en de achtergronden van de huidige financiële problemen bij de Verzekeringsbank. Tevens werden er voorstellen gepresenteerd om deze problemen op te lossen, met als doel "sanering van de Verzekeringsbank ten behoeve van een gezond fonds met weinig risico voor de overheid". De presentatie omvatte eveneens een basisscenario voor de aflossing van de bestaande schulden, een meerjarenplanning voor de periode van 2015 tot 2020.

De Sociale Verzekeringsbank heeft aanbevelingen gedaan om de premieloongrens te verhogen, middelen over te hevelen van het Cessantiafonds - dat wel een positieve balans heeft – naar het Ziektefonds en om de onderlinge schulden kwijt te schelden.

Na een uiteenzetting van de conclusies, sloot Statenvoorzitter mevrouw Lopez-Tromp de presentatie en werden de leden in de gelegenheid gesteld tot het stellen van vragen aan de aanwezige minister en de directeur van de SvB, de heer Jacobs.

RSS