Openbare vergadering inzake Landsverordening verzorgingshuizen

Op 7 december jl. werd in de Staten de Ontwerp Landsverordening houdende regels voor inrichtingen voor de opvang, begeleiding, behandeling, verzorging of verpleging van verzorgingsbehoeftige personen, kortweg de Landsverordening verzorgingshuizen, behandeld. Tijdens deze vergadering was minister van Volksgezondheid, de heer Schwengle, in de zaal aanwezig om vragen van de statenleden over dit ontwerp te beantwoorden.

Tijdens de vergadering werden door de AVP drie moties ingediend. Deze luiden als volgt:

Motie 1.

De AVP-fractie verzoekt de minister van Volksgezondheid een campagne te starten in de publieke en private sector om 65+-ers voorrang te geven bij dienstverlening.

Motie 2.

De AVP-fractie verzoekt de regering om in een Landsbesluit vast te leggen dat directeurs en personeel van verzorgingshuizen een cursus of opleiding op het gebied van ouderenzorg hebben gevolgd op minimaal MBO-niveau.

Motie 3.

De AVP-fractie besluit de regering te verzoeken om verzorgend personeel verplicht een EHBO-cursus te laten volgen en om een evacuatieplan en periodieke rampoefeningen te verplichten.

Ook werd tijdens de vergadering een amendement ingediend door de AVP-fractie. Dit betrof het verzoek om de Staten vooraf in kennis te stellen van de inhoud van Ontwerp Landsbesluiten, zodat de Statenleden tijdig hun eventuele opmerkingen en suggesties aan de betrokken minister kenbaar kunnen maken. Tevens achten zij het wenselijk dat de minister de eerste keer binnen één jaar verslag uitbrengt, zodat de Staten op de hoogte kunnen zijn van eventuele invoeringskwesties.

De Landsverordening werd tijdens de vergadering aangenomen.

RSS