Nieuws

 • Vacature: Notulist

  ALLEEN BESTEMD VOOR OVERHEIDSPERSONEEL


  De Griffie der Staten is het ondersteunende ambtelijk apparaat van de Staten van Aruba en heeft de onderstaande vacature.

 • IPKO Sint Maarten - Januari 2019

  The Interparliamentary Kingdom Consultations (IPKO), currently taking place at the Simpson Bay Resort and Marina, is well underway. The discussions held over the past days have been deemed very fruitful.

 • Bezoek Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, de heer Ronald H. A. Plasterk

  Op donderdag 17 augustus 20017 heeft de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, de heer Ronald H. A. Plasterk, vergezeld door de heer Hans Klok, mevrouw  Julia Rademaker en de heer Jeroen Boudestijn een bezoek gebracht aan de Voorzitter van de Staten van Aruba, mevrouw drs. Mervin G. Wyatt-Ras die vergezeld was van de Griffier van de Staten , de heer Herman Hek.

 • Interparlementair Koninkrijksoverleg 2017

  Van 14 tot 16 juni 2017 vindt in Den Haag, Nederland, het Interparlementair Koninkrijksoverleg (IPKO) plaats tussen de parlementen van Nederland, Aruba, Curaçao en Sint Maarten.

  Het overleg vangt op woensdag 14 juni aan met een plenaire bijeenkomst in de vergaderzaal van de Eerste Kamer, die zal worden voorgezeten door Eerste Kamerlid Ruard Ganzevoort.

 • Beleefdheidsbezoek vertegenwoordigers van Leo Club Aruba aan de Staten van Aruba

  Donderdag 1 juni j.l. heeft de Voorzitter van de Leo Club Aruba, mejuffrouw Sjarlaine de Windt, samen met de Leo adviseur de heer Ivan Croes en de Voorzitter van de Lions Club van Aruba, de heer Randolf Vrolijk, een beleefdheidsbezoek afgelegd aan de Voorzitter van de Staten van Aruba. Zij werden ontvangen door de Voorzitter, mevrouw Mervin Wyatt-Ras, vergezeld van de griffier van de Staten, de heer Herman Hek.

 • Bezoek van tweedejaars EPI studenten van Unit Economie

  In het kader van een project omtrent de verkiezingen voor de Staten van Aruba heeft een groep van ongeveer 80 tweedejaars studenten van de Unit Economie van de Educacion Profesional Intermedio (EPI) samen met 4 docenten op maandag 11 april j.l.  een bezoek gebracht aan de Staten. 

 • Statenlid Oduber biedt initiatieflandsverordening aan

  Statenlid D.P. Oduber heeft afgelopen dinsdag 28 maart 2017 gebruik gemaakt van het aan ieder Statenlid toekomend recht om een initiatieflandsverordening in te dienen. In dit geval heeft Oduber een landsverordening tot wijziging van de Kiesverordening aan de Voorzitter van de Staten aangeboden. 

 • Beleefdheidsbezoek Dr. Elizabeth de Sousa Fernandes Perna aan de Staten van Aruba.

  Woensdag 22 maart j.l. heeft Dr. Elizabeth (Eliza) de Sousa Fernandes Perna, een Arubaanse wetenschapper aan de Universiteit van Maastricht, een beleefdheidsbezoek afgelegd aan de Voorzitter van de Staten van Aruba. Dr. Eliza werd ontvangen door de voorzitter en ondervoorzitter van de Staten, respectievelijk mevr. Mervin Wyatt-Ras en de heer Rene Herdé, vergezeld van de griffier van de Staten, de heer Herman Hek.

 • Delegaties van de Staten van Curaçao en van de Staten van Sint Maarten bij gelegenheid van de viering van Himno y Bandera 2017

  Gedurende de viering van Himno y Bandera 2017 waren ook de Staten van Curaçao en de Staten van Sint Maarten uitgenodigd. 
  De delegatie van het Sint Maartense Parlement bestond uit dhr. Rudolphe Samuel (vicevoorzitter), dhr. Frans Richardson (2de vicevoorzitter), dhr. Perry Geerlings (Statenlid) en dhr. Claret Connor (Statenlid). 
   

 • Bezoek van een groep 3e jaars studenten van de Instituto Pedagogico Arubano

  Op donderdag 2 maart  ontvingen de Staten bezoek van een groep 3e jaars studenten van de Instituto Pedagogico Arubano in de vergaderzaal van de Staten.
  De IPA studenten samen met 3 docenten hebben een bezoek aan de Staten gebracht in het kader van ‘Participatory Governance’ voor de module Perspectiva Mundial (Global Perspectives) omtrent duurzame inclusieve ontwikkeling.

   

 • Audiëntie van de Britse ambassadeur voor het Koninkrijk der Nederlanden bij de ondervoorzitter van de Staten

  Op woensdag 23 november 2016 hebben de Britse ambassadeur te Den Haag, Sir Geoffrey Adams, mw. Anne-Marie Pietersz Powell, de Britse Vice Consul te Willemstad, Curaçao en dhr. Martijn Poen, Trade Adviser Department for International Trade van de Britse Ambassade te Den Haag vergezeld door mw. Eleisah Williams van de Buitenlandse Betrekkingen een kennismakingsbezoek afgelegd bij het Parlement.

 • Ontvangst van de ambassadeur voor Cuba en Jamaica en de ambassadeur voor de Dominicaanse Republiek en Haïti

  Op woensdag 16 november 2016 hebben de ambassadeur voor Cuba en Jamaica, H.E. mw. Alexandra Valkenburg en de ambassadeur voor de Dominicaanse Republiek en Haïti, Z.E. dhr. Robert de Leeuw,  vergezeld door de directeur van de Buitenlandse Betrekkingen, dhr. Edwin Abath een beleefdheidsbezoek afgelegd bij het Parlement.

 • Aanbieding Landsbegroting 2017

  Op woensdag 31 augustus j.l. is de ontwerplandsverordening tot vaststelling van de Landsbegroting 2017 door de minister van Financiën de heer Angel Bermudez aangeboden aan de Staten. Hiermee is voldaan aan de, in de Staatsregeling opgenomen, verplichting om de ontwerpbegroting voor het volgend jaar uiterlijk 1 september aan te bieden aan de Staten . De Statenvoorzitter, mevrouw Marisol Lopez-Tromp nam deze namens de Staten in ontvangst.

 • Live uitzending Interparlementair Koninkrijksoverleg Sint Maarten

  Van 5 tot en met 8 januari 2016 vindt op Sint Maarten het Interparlementair Koninkrijksoverleg, kortweg IPKO, plaats. Parlementariërs uit Nederland, Sint Maarten, Curaçao en Aruba bespreken tijdens IPKO diverse onderwerpen, die alle landen binnen het Koninkrijk aangaan.

 • Indiening ontwerp Landsverordening Gelijke Behandeling

  Gistermiddag, donderdag 10 december 2015, diende initiatiefneemster en Statenlid mevrouw mr. D.G. de Sousa-Croes de ontwerp Landsverordening Gelijke Behandeling in bij de ondervoorzitter van de Staten de heer ing. C.G. Dammers. Het betreft een ontwerp Landsverordening die uitbreidt op artikel 1 van onze Staatsregeling, die bepaalt dat iedereen die zich op Aruba bevindt in gelijke gevallen gelijk wordt behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan.

 • Vergadering Commissie Justitiële Aangelegenheden, Integratie en Vreemdelingenzaken over verslavingszorg en over invoering cameratoezicht

  Vanochtend was minister van Justitie, de heer Dowers, aanwezig tijdens een vergadering van de Commissie Justitiële Aangelegenheden, Integratie en Vreemdelingenzaken. Op de agenda van de commissie stonden: de verslavingszorg en de invoering van cameratoezicht. De minister was aanwezig om vragen van de commissieleden te beantwoorden over de stand van zaken over de verslavingszorg en over de voorbereidingen op de implementatie van cameratoezicht.

 • Openbare vergadering d.d. 8 december 2015 inzake begroting Algemene Rekenkamer en begroting Staten van Aruba

  Tijdens de openbare vergadering van dinsdag 8 december jl. stond de behandeling van de begrotingen van de Algemene Rekenkamer (ARA) en van de Staten van 2016 op de agenda. De begroting van ARA is tijdens de stemming unaniem aangenomen.

 • Openbare vergadering inzake Landsverordening verzorgingshuizen

  Op 7 december jl. werd in de Staten de Ontwerp Landsverordening houdende regels voor inrichtingen voor de opvang, begeleiding, behandeling, verzorging of verpleging van verzorgingsbehoeftige personen, kortweg de Landsverordening verzorgingshuizen, behandeld. Tijdens deze vergadering was minister van Volksgezondheid, de heer Schwengle, in de zaal aanwezig om vragen van de statenleden over dit ontwerp te beantwoorden.

 • Openbare bijeenkomst 4 december 2015

  Vanmiddag, vrijdag 4 december 2015, vergaderden de Staten van Aruba in een openbare bijeenkomst met de Minister van Economische Zaken, Communicatie, Energie en Milieu, de heer De Meza. Het onderwerp van de bijeenkomst was de gerezen problemen bij WEB aangaande de inning van achterstallige betalingen. De minister werd vergezeld van vertegenwoordigers van WEB NV, NV Elmar en Directeur Utilities, de heer Hoevertsz.

 • Vergadering Bijzondere Commissie Verzelfstandiging Staten van Aruba

  Vandaag – donderdag 3 december 2015 - kwamen de leden van de Bijzondere Commissie Verzelfstandiging Staten van Aruba bijeen voor een bespreking van een opgesteld Ontwerp Landsverordening tot wijziging van de Staatsregeling van Aruba en de planning van de verdere werkzaamheden van de commissie.

 • Bezoek Boris Dittrich

  Gistermiddag bracht de heer Dittrich een bezoek aan Statenvoorzitter mevrouw M. Lopez-Tromp. Statenlid mevrouw D. de Sousa-Croes, die tevens voorzitter is van de commissie Justitiële aangelegenheden, Integratie en Verzoekschriften, was ook bij het gesprek aanwezig. Haar commissie vergaderde op 1 september jl. over dit onderwerp. Toen werd het standpunt van de LGBT-organisaties en vertegenwoordigers van de LGBT-gemeenschap duidelijk gemaakt in verband met voorgestelde wijzigingen in het Burgerlijk Wetboek van Aruba.

 • Werkbezoek en presentatie inzake Armeense genocide

  Gisteren bracht de heer Mehmet Dogan, een antropoloog die werkt voor het Armeense Centrum van de republiek Argentinië, een werkbezoek aan Statenvoorzitter mevrouw M. Lopez-Tromp. Tijdens een bijeenkomst van Parlatino (het Latijnsamerikaanse parlement) in mei is er contact gelegd met de heer Dogan.

 • Behandeling OLV Exploitatierekening 2013 en OLV ter vastlegging begunstigd beleid

  Vandaag werden tijdens openbare vergadering nummer 3 twee ontwerp-landsverordeningen behandeld in de Staten. De eerste die besproken werd was de ontwerp-landsverordening tot vaststelling van het saldo van de exploitatierekening over het dienstjaar 2013 en als tweede de ontwerp-landsverordening ter vastlegging begunstigend beleid en invoering voldoening op aangifte winstbelasting. Voor beide landsverordening was minister Bermudez van Financiën uitgenodigd om vragen van de leden te beantwoorden.

 • Vergadering commissie FEZO inzake ontwerp landsverordening begunstigend beleid

  Vandaag wisselden de leden van de vaste commissie Financieel Economische Zaken en Overheidsorganisatie van gedachten met vertegenwoordigers ATIA (Aruba Trade & Industry Association), de Kamer van Koophandel en de Arubaanse Vereniging van Belastingadviseurs over de ontwerp landsverordening begunstigend beleid. Deze landsverordening zal aanstaande woensdag tijdens een Openbare Vergadering worden behandeld in het parlement.

 • Campagne “Stop Awo 2015”

  Vandaag kwamen de leden van de vaste commissie Sociale Zaken, Gezin, Ouderenzorg en Volksgezondheid bij elkaar in de Commissiezaal van de Staten. Daar gaf mevrouw Tecklenborg van Bureau Sostenemi een presentatie over hun campagne "Stop Awo 2015", een bewustmakingscampagne voor de Arubaanse bevolking op het gebied van kindermisbruik.

 • Werkbezoek Nationale ombudsman Nederland, de heer Van Zutphen

  Van 8 tot 11 november brengt de Nationale ombudsman van Nederland, de heer R. van Zutphen, een werkbezoek aan Aruba. Hij bezoekt achtereenvolgens de Gouverneur, de Statenvoorzitter en de Staten, de Minister President, de minister van Financiën, de landsbemiddelaar, de Raad van Advies, de bezwaarcommissie LAR en de Universiteit van Aruba.

 • Opening 6e politieke dialoog over energiezuinigheid in Latijns-Amerika en de Cariben

  Vanochtend om 9 uur is de zesde politieke dialoog van CEPAL, de "Comision Economica Para America Latina y el Caribe" van de Verenigde Naties van start gegaan in het Marriott Hotel op Aruba. Politici uit diverse landen van Latijns-Amerika en de Cariben debatteren hier over verschillende onderwerpen binnen het thema "Energiezuinigheid als Overheidsbeleid".

 • Bezoek Ambassadeurs Colombia en Suriname

  Vanochtend, maandag 26 oktober 2015, ontving Statenvoorzitter mevrouw M. Lopez-Tromp achtereenvolgens de ambassadeurs van Colombia (de heer Robert van Embden) en Suriname (de heer Ernst Noorman). De heren brachten een beleefdheidsbezoek aan de Staten van Aruba. Diverse onderwerpen kwamen aan de orde, zoals de betrekkingen met het Koninkrijk en de politieke en economische ontwikkeling van de beide landen.

 • Week van het Rode Lint

  Vandaag, maandag 26 oktober 2015, brachten drie vertegenwoordigers van de Fundacion Anti Droga Aruba (de heren Sprok, Salas en Albertus) een bezoek aan Statenvoorzitter mevrouw M. Lopez-Tromp.

 • Presentatie Nationaal Onderzoek “Youth Engaged in Sustainability” door prof. dr. Ryan R. Peterson

  Op donderdag 22 oktober jl., werden in de Statenzaal de uitkomsten van het nationaal onderzoek "Youth Engaged in Sustainability" gepresenteerd door prof. dr. Ryan Peterson ("Professor of "Innovation Economics & Sustainable Islands" aan de Universiteit van Aruba).

 • Werkbezoek de heer mr. dr. N. van Woudenberg

  Vandaag, dinsdag 20 oktober 2015, bracht de heer mr. dr. Nout van Woudenberg, Adviseur Koninkrijkszaken Directie Westelijk Halfrond van het Ministerie van Buitenlandse Zaken te Den Haag, een werkbezoek aan de Staten van Aruba. Hij werd ontvangen door vicevoorzitter de heer Dammers. Het gespreksthema was: de rol van Aruba in het buitenlandbeleid van het Koninkrijk.

 • Viering 200 jaar Staten Generaal te Den Haag

  Vandaag is het precies 200 jaar geleden dat de eerste Verenigde Vergadering van de Eerste en de Tweede Kamer in Den Haag plaatsvond. In 1815 ontstond het huidige tweekamerstelsel. Het was de start van het parlementaire stelsel zoals dat vandaag in grote lijnen nog van toepassing is.

 • Gedachtewisseling met rechterlijke macht inzake invoering minimumstraffen als symboolwetgeving

  De leden van de vaste commissie voor Juridische Aangelegenheden, Integratie en Verzoekschriften en enkele toehoorders kwamen maandagmiddag 12 oktober jl. in de commissiezaal bijeen met vertegenwoordigers van de rechterlijke macht op Aruba.

 • Presentatie inzake voorstellen tot sanering bij de Sociale Verzekeringsbank

  Tijdens een bijeenkomst in de Staten vandaag, maandag 12 oktober 2015, gaven twee beleidsmedewerkers van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) – na een korte inleiding door Minister van Volksgezondheid Schwengle - een presentatie over de (financiële) stand van zaken bij de SVB.

 • Presentatie projecten DOW

  Tijdens de vergadering van de vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu van dinsdag 6 oktober jl., heeft directeur Marlon Croes van DOW, vergezeld door de heer Dennis Wever een presentatie gegeven aan de aanwezige leden over de stand van zaken van de diverse infrastructurele projecten en de interne veranderingen bij zijn dienst.

 • Bezoek President Hoge Raad

  Afgelopen maandag, 5 oktober 2015, bracht de President van de Hoge Raad, de heer mr. M. Feteris, een beleefdheidsbezoek aan de Staten. Hij werd daarbij vergezeld door de heer mr. E.J. van der Poel, President van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie.

 • Parlatino commissies in Mexico 25 en 26 September 2015

  Op 25 en 26 September worden sessies in Mexico City DF 5 van Parlatino commissies gehouden. De thema’s zijn: Landbouw en veeteelt ; kwesties

  economische ; Gendergelijkheid; Inheemse volken en etnische groepen ; en energie en Minas.

  U kunt dit live volgen op http://www.parlatino.tv

 • Vacature Griffie der Staten voor de functie Hoofd Financiële Administratie

  Bij de Griffie van de Staten van Aruba wordt momenteel geworven voor een Hoofd Financiële Administratie. In het PDF-document op deze pagina leest u de volledige tekst van de advertentie.

 • Nederlandse ambassadeur in Venezuela, de heer Kervers, bezoekt Staten

  Vandaag, vrijdag 17 juli 2015, ontving ondervoorzitter van de Staten de heer Dammers, bijgestaan door vertegenwoordigers van alle fracties in het parlement, de heer Kervers, Nederlands ambassadeur in Venezuela. De heer Kervers is voor een tweedaags werkbezoek op Aruba. Hij bezoekt onder andere de gouverneur, de waarnemend minister president, de Directie Buitenlandse Betrekkingen en enkele organisaties op Aruba, zoals de Kamer van Koophandel en ATIA.

 • Presentatie stand van zaken belastingherziening Aruba

  Vandaag, donderdag 9 juli 2015, waren de minister van Financiën, de heer heer A. Bermudez en de heer Vermeend in de Statenzaal aanwezig tijdens een vergadering van de commissie Financiën, Economische Zaken en Overheidsorganisatie. Zij gaven een toelichting op de stand van zaken met betrekking tot de voorgestelde belastingherziening.

Archief RSS